fbpx

Privacy Policy AutomateX 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

AutomateX mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft AutomateX de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door AutomateX worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

AutomateX vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft AutomateX in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens AutomateX expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die AutomateX gebruikt en het doel van het gebruik

AutomateX verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van AutomateX, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van AutomateX of via het contactformulier contact met ons opneemt. AutomateX verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met AutomateX sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

AutomateX verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de AutomateX-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die AutomateX met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • AutomateX verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor AutomateX worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door AutomateX beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor AutomateX om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor AutomateX hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan AutomateX verstrekte persoonsgegevens;
 • AutomateX heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • AutomateX hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal AutomateX zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@automatex.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van AutomateX.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met AutomateX opnemen en probeert AutomateX er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kan je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal AutomateX ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van AutomateX.

Privacyreglement AutomateX versie juni 2018

Slim Investeren in Automatiseren

CONTACT

AutomateX
Schepenveld 21-14
3891 ZK, Zeewolde

Email: info@automatex.nl
Telefoon: +31 (0) 85 0410099

Social

Facebook
LinkedIn
Youtube

© 2020 – AutomateX | All rights reserved

Scroll to Top